Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Zakład Komunalny Gminy Oświęcim Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zkgo.gminaoswiecim.pl/.

Dane teleadresowe jednostki: 

Telefon: +48 789 184 356

E-mail: zkgo@zkgo.gminaoswiecim.pl

Adres korespondencyjny: Brzezinka, ul. Czarna 8, 32-600 Oświęcim

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

• Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

 

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej internetowej

Strona posiada następujące ułatwienia:

• podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

• focus wokół elementów nawigacyjnych

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą kontaktową jest: Magdalena Nowak

Adres e-mail: m.nowak@zkgo.gminaoswiecim.pl. 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 789-184-356.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zakładu Komunalnego Gminy Oświęcim Sp. z o.o. mieszcząca się w Brzezince przy ul. Czarnej 8, 32-600 Oświęcim, spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

1. Budynek składa się z segmentu głównego, do którego wejście znajduje się  prostopadle do pasa drogowego ul. Brzozowej. Jest to budynek jednokondygnacyjny, w którym przejścia pomiędzy pomieszczeniami i korytarzami nie zawierają progów. Pionowe i poziome przestrzenie komunikacyjne w siedzibie Zakładu Komunalnego Gminy Oświęcim Sp. z o.o. są wolne od barier. 

2. Podmiot zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.