Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i danych transmisyjnych

 

INFORMACJE OGÓLNE

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie:
RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane
są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do
zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.


ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Zakład Komunalny
Gminy Oświęcim Sp. z o.o., reprezentowany przez Pana Prezesa Janusza Gryzełko, z siedzibą przy
ulicy Sportowej 9 w Brzezince, 32-600 Oświęcim, NIP: 549 24 42 69, tel: 789 184 359, e-mail:
zkgo@zkgo.gminaoswiecim.pl,

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
Danych można uzyskać informacje:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres
e-mail: zkgo@zkgo.gminaoswiecim.pl
2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.


CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zakład Komunalny Gminy Oświęcim działa zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1) ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
2) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
4) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
5) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
6) ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków;
7) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
8) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
9) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
10) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
11) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
12) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
13) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
14) ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2017r.
poz. 1579 ze zm.).

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy i w trakcie jej trwania oraz dane
niezbędne do rozliczenia transakcji kupna - sprzedaży wykorzystywane są w następujących celach:

1. realizacji warunków zawieranych umów,
2. wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np.
wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania
danych tzw. uprawnionym podmiotom w tym do sądu lub prokuratury),
3. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania zawartej umowy.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:
1) Przez okres wynikający z przepisów prawa związany z archiwizacją;
1) 2) Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są
przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

 

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem Danych w
zakresie realizacji zadań Zakładu Komunalnego Gminy Oświęcim. Państwa dane w przypadkach
ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym
podmiotom.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i
Islandię).

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
1) Dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza
Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
2) Sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one
nieprawidłowe lub niekompletne,
3) Ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas
zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,
4) Usunięcia danych osobowych,
5) Przenoszenia danych osobowych,
6) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się,
w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) Prawo do sprzeciwu
8) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa
się z naruszeniem prawa.

 

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji
zadań Zakładu Komunalnego Gminy Oświęcim. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych
opcjonalnych za Państwa zgodą, których niepodanie znacząco utrudni prawidłową organizację pracy
i wpłynie na jakość świadczonych usług.

 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co
oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na
Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych
osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.