Zakład Komunalny Gminy Oświęcim Sp. z o. o.

Zakład Komunalny Gminy Oświęcim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Brzezince przy ul. Sportowej 9, została powołana do życia mocą Uchwały Nr XI/120/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 września 2015r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dnia 25.11.2015r. dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000587672.

Kapitał zakładowy Spółki, w której 100% udziałów posiada Gmina Oświęcim, wynosi 4.030.000,00, tj. 40 300 udziały o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy.


Misją Spółki jest realizacja zadań Gminy Oświęcim w zakresie gospodarki komunalnej oraz inwestycyjnej poprzez zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców jak i podmiotów prowadzących działalność na jej terenie.Do wynajęcia Sala Sportowa w Porębie WielkiejZAKŁAD KOMUNALNY GMINY OŚWIĘCIM SP. Z O.O. OFERUJE DO WYNAJĘCIA SALĘ SPORTOWĄ WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM ORAZ SALE LEKCYJNE W NOWO WYBUDOWANEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARTURA GROTTGERA W PORĘBIE WIELKIEJ PRZY ULICY WADOWICKIEJ 85. KONTAKT : 789-184-356
Zobacz również: