Zakład Komunalny Gminy Oświęcim Sp. z o. o.
Nowe ceny za usługi komunalne!

Przedstawiamy Państwu nowe, atrakcyjne ceny za usługi komunalne. Przejdź do cennika i sprawdź.

Sprawdź cennik


Zakład Komunalny Gminy Oświęcim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Brzezince przy ul. Czarnej 8, została powołana do życia mocą Uchwały Nr XI/120/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 września 2015r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dnia 25.11.2015r. dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000587672.

Kapitał zakładowy Spółki, w której 100% udziałów posiada Gmina Oświęcim, wynosi 5 069 200,00 tj. 50 692 udziały o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy.


Misją Spółki jest realizacja zadań Gminy Oświęcim w zakresie gospodarki komunalnej oraz inwestycyjnej poprzez zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców jak i podmiotów prowadzących działalność na jej terenie.

Zobacz również: